Huyền không phi tinh vận 9: Đúng phong thủy có thể thịnh vượng tối thiểu 20 năm

Huyền không phi tinh vận 9 liên quan đến sự thịnh suy của nhà ở hay mộ phần trong một giai đoạn kéo dài 20 năm, cụ thể là từ 2024 đến 2043. Lý thuyết về trường phái phong thủy này tuy khá phức tạp nhưng việc ứng dụng thì rất hiệu nghiệm. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là với những người không chuyên, chưa có kiến thức về phong thủy thì có thể vận dụng được vào cuộc sống hay không? Phong thủy Nguyễn Hoàng sẽ giúp bạn phần nào giải đáp.

“Huyền không phi tinh vận 9 nói riêng và phong thủy huyền không phi tinh nói chung sử dụng hệ thống “tam nguyên cửu vận” để tính lịch pháp. Tam nguyên gồm có Thượng nguyên – Trung nguyên – Hạ nguyên. Mỗi nguyên chia thành ba vận, tam nguyên là chín vận, mỗi vận hai mươi năm do một sao trong hệ đẩu tinh làm chủ quản. Hết chín vận là một chu kỳ trải dài một trăm tám mươi năm, các hành tinh trong hệ mặt trời lại về đúng một trật tự cũ và bắt đầu một chu kỳ tam nguyên mới.

Đẩu tinh là chòm sao Bắc Đẩu thuộc hệ sao Bắc Cực, nằm trên trục lõi chính Bắc của trái đất. Chúng liên tục xoay vần quanh trục Bắc, tạo ra một cái tán dù, chụp xuống địa cầu và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quy luật vượng suy trong phong thủy. Chòm sao này có chín ngôi, gọi là cửu tinh. Cửu tinh gồm các sao: Nhất Bạch Tham Lang, Nhị Hắc Cự Môn, Tam Bích Lộc Tồn, Tứ Lục Văn Khúc, Ngũ Hoàng Liêm Trinh, Lục Bạch Vũ Khúc, Thất Xích Phá Quân, Bát Bạch Tả Phù, Cửu Tử Hữu Bật.

Từ khi luật “tam nguyên cửu vận” được con người vận dụng, tính đến nay đã trên 5.000 năm. Chúng ta đang bước vào vận 9 (2024 – 2043) hạ nguyên của chu kỳ thứ 28 (1864 – 2043). Các mốc thời gian của chu kỳ gần đây như sau:

Vận Năm Nguyên Sao chủ quản
Vận 1 – Chu kỳ 28 1864 – 1883 Thượng nguyên Tham Lang
Vận 2 – Chu kỳ 28 1884 – 1903 Thượng nguyên Cự Môn
Vận 3 – Chu kỳ 28 1904 – 1923 Thượng nguyên Lộc Tồn
Vận 4 – Chu kỳ 28 1924 – 1943 Trung nguyên Văn Khúc
Vận 5 – Chu kỳ 28 1944 – 1963 Trung nguyên Liêm Trinh
Vận 6 – Chu kỳ 28 1964 – 1983 Trung nguyên Vũ Khúc
Vận 7 – Chu kỳ 28 1984 – 2003 Hạ nguyên Phá Quân
Vận 8 – Chu kỳ 28 2004 – 2023 Hạ nguyên Tả Phù
Vận 9 – Chu kỳ 28 2024 – 2043 Hạ nguyên Hữu Bật
Vận 1 – Chu kỳ 29 2044 – 2063 Thượng nguyên Tham Lang
Vận 2 – Chu kỳ 29 2064 – 2083 Thượng nguyên Cự Môn
Vận 3 – Chu kỳ 29 2084 – 2103 Thượng nguyên Lộc Tồn
Vận 4 – Chu kỳ 29 2104 – 2123 Trung nguyên Văn Khúc
Vận 5 – Chu kỳ 29 2124 – 2143 Trung nguyên Liêm Trinh
Vận 6 – Chu kỳ 29 2144 – 2163 Trung nguyên Vũ Khúc
Vận 7 – Chu kỳ 29 2164 – 2183 Hạ nguyên Phá Quân
Vận 8 – Chu kỳ 29 2184 – 2203 Hạ nguyên Tả Phù
Vận 9 – Chu kỳ 29 2204 – 2224 Hạ nguyên Hữu Bật

Học Khai vận 9 miễn phí

Mỗi vận do một ngôi sao làm chủ quản. Sao này nắm quyền hiệu lệnh suốt hai mươi năm của vận đó, nên còn gọi là sao đương lệnh, sao chủ vận hay lệnh tinh. Các sao này hoạt động theo mô hình chủ quản luân phiên. Khi đắc lệnh, sao chủ quản giữ quyền chi phối, thống lĩnh quần tinh. Đồng thời, các sao khác được phân công lại vị trí, nhiệm vụ, mỗi sao một hướng, chiếu xuống các công trình ở thế gian như mồ mả, nhà ở, nhà máy, cửa hàng… Cụ thể là:

Vận Sao chủ quản Tên thường gọi Ký hiệu sao Ngũ hành
1 Tham Lang Nhất Bạch 1 Thủy
2 Cự Môn Nhị Hắc 2 Thổ
3 Lộc Tồn Tam Bích 3 Mộc
4 Văn Khúc Tứ Lục 4 Mộc
5 Liêm Trinh Ngũ Hoàng 5 Thổ
6 Vũ Khúc Lục Bạch 6 Kim
7 Phá Quân Thất Xích 7 Kim
8 Tả Phù Bát Bạch 8 Thổ
9 Hữu Bật Cửu tử 9 Hỏa

Như vậy, theo huyền không phi tinh vận 9 thì giai đoạn từ 2024 đến 2043, sao Cửu Tử sẽ là sao chủ quản.

Mỗi sao trong cửu tinh có một điểm xuất phát, nôm na là có một quê, vị trí ban đầu của chúng gọi là địa bàn gốc: Nhất Bạch ở phía Bắc, Nhị Hắc ở Tây Nam, Tam Bích ở phía Đông, Tứ Lục ở Đông Nam, Ngũ Hoàng ở Trung Cung, Lục Bạch ở Tây Bắc, Thất Xích ở phía Tây, Bát Bạch ở Đông Bắc, Cửu Tử ở phía Nam.

Khi một sao nắm quyền chủ quản, trong vận đó, nó là sao vượng nhất. Phù tá bên cạnh còn có các sao sinh khí, tiến khí và thoái khí. Nếu ví sao chủ quản như chủ tịch đương nhiệm thì sao thoái khí chính là chủ tịch kỳ liền trước mới vừa bàn giao, sao sinh khí là sao sẽ lên nắm quyền chủ tịch ở vận tiếp theo và sao tiến khí sẽ nắm quyền chủ tịch ở vận kế sau sao sinh khí. Ví dụ:

Vận 8 thì sao Thất Xích số 7 là thoái khí, sao Bát Bạch số 8 là vượng khí, sao Cửu Tử số 9 là sinh khí, sao Nhất Bạch số 1 là tiến khí. 

Vận 9 thì sao Bát Bạch số 8 là thoái khí, sao Cửu Tử số 9 là vượng khí, sao Nhất Bạch số 1 là sinh khí, sao Nhị Hắc số 2 là tiến khí.

Thông thường, sao đương lệnh là đại cát, sao sinh khí là thứ cát, sao tiến khí là tiểu cát, sao thoái khí thì bán cát bán hung do tàn dư của nhiệm kỳ trước vẫn còn chưa hết. Ngoài các sao này thì những sao còn lại chưa đến thời hoặc đã qua thời, dễ bất đắc chí, thể hiện sự hung hiểm, nên gọi là sao tử khí và sát khí.

Chúng tôi tạm chia cửu tinh thành ba nhóm:

Nhóm cát vượng: Gồm sao chủ quản, sao sinh khí và sao tiến khí có bản chất lành

Nhóm bán cát bán hung: Gồm sao thoái khí và các sao tiến khí có bản chất hung.

Nhóm hung suy: Gồm những sao tử khí và sát khí, đã qua thời thoái khí và còn lâu nữa mới đến thời tiến, sinh, vượng.

Lưu ý rằng, sao suy trong trường hợp này được hiểu là không được vận, dùng để phân biệt với vượng là đang tới vận, chứ không có nghĩa rằng suy là yếu, vượng là khỏe. Trong huyền không phi tinh vận 9 thì sao vượng nhất là sao số 9, tức là sao Cửu Tử.

Thời kỳ Sao cát vượng Sao bán cát bán hung Sao hung suy
Vận 1 Nhất Bạch (1), Nhị Hắc (2) Cửu Tử (9), Tam Bích (3) Các sao còn lại
Vận 2 Nhị Hắc (2), Tam Bích (3), Tứ Lục (4) Nhất Bạch (1) Các sao còn lại
Vận 3 Tam Bích (3), Tứ Lục (4) Nhị Hắc (2), Ngũ Hoàng(5) Các sao còn lại
Vận 4 Tứ Lục (4), Ngũ Hoàng(5), Lục Bạch(6) Tam Bích (3) Các sao còn lại
Vận 5 Ngũ Hoàng (5), Lục Bạch (6) Tứ Lục (4), Thất xích (7) Các sao còn lại
Vận 6 Lục Bạch (6), Thất xích(7), Bát Bạch(8) Ngũ Hoàng (5) Các sao còn lại
Vận 7 Thất xích (7), Bát Bạch (8), Cửu Tử (9) Lục Bạch (6) Các sao còn lại
Vận 8 Bát Bạch (8), Cửu Tử (9), Nhất Bạch(1) Thất xích (7) Các sao còn lại
Vận 9 Cửu Tử (9), Nhất Bạch (1) Bát Bạch (8), Nhị Hắc (2) Các sao còn lại

Đặc điểm cửu tinh khi vượng suy

Sao Thời kỳ Đặc điểm
Nhất Bạch Vượng Kinh tế phát triển, danh tiếng dễ dàng, nhân đinh đông đúc, trí lực sáng
Suy Danh phận khó thành, tửu sắc, tha phương, yểu mệnh, mắt bụng hay đau
Nhị Hắc Vượng Quyền lực mạnh, kinh tế giàu, sự nghiệp thành công, nhân đinh hưng thịnh
Suy Thị phi, kiện tụng, tai nạn, ốm đau, họa về sắc giới, góa phụ
Tam Bích Vượng Công danh đầy đủ, phú quý vinh hoa, trưởng nam thuận lợi
Suy Xương khớp thương tổn, kiện tụng thị phi, đích tôn kém cỏi
Tứ Lục Vượng Văn bút sắc, thi đỗ cao, thăng quan tiến chức, vợ tốt chồng hay, tài lộc đủ đầy
Suy Tửu sắc, dâm dật, khó sinh, hen suyễn, tổn vợ, khuynh bại gia sản
Ngũ Hoàng Vượng Nhân đinh hưng vượng, sự nghiệp bay cao, giàu sang phú quý, quyền lực lớn
Suy Ốm đau, tai họa, kiện tụng, thị phi, hao tài, phá sản
Lục Bạch Vượng Công danh uy chấn, tiến chức dễ dàng, phú quý giàu sang, nhân đinh quần tú
Suy Kiện tụng, tranh chấp, thương tật, hao tài, cô đơn, tổn phụ
Thất Xích Vượng Tiền tài hưng thịnh, tôn tử đông vui, phúc về con út
Suy Hao tài, tranh chấp, kiện tụng, thị phi, ốm đau, tổn nữ
Bát Bạch Vượng Kinh tế hưng vượng, quyền thế rõ ràng, gia phong yên ấm, uy tín nâng cao
Suy Nhân đinh thua thiệt, tai nạn tay chân, gân cốt bất lợi
Cửu Tử Vượng Văn bút rạng người, công danh thăng tiến, tài lộc đủ đầy, con thứ phát triển
Suy Mắt, tim không lợi, hỏa hoạn khó lường, nữ nam lắm chuyện

Sao chủ quản có vai trò dẫn dắt rất quan trọng trong vận của nó. Vận nào sao nấy. Nếu như bây giờ theo huyền không phi tinh vận 9 thì sao Cửu Tử nắm ngôi chí tôn thì trong thời gian vừa rồi, vị trí đó thuộc về sao Bát Bạch, tức sao số 8. Ví như trong vận 8 vừa qua, chúng ta có thể thấy, bất động sản đã thịnh trị và tăng giá suốt hai mươi năm. Điều này xẩy ra do sao Bát Bạch nắm quyền vận 8. Bát Bạch hành thổ nên thổ vận đắc lệnh, suốt từ 2004 – 2023, đất không ngừng được khai phá và gia tăng giá trị.

Các tập đoàn bất động sản đã biến những thửa ruộng hoang hay những bãi biển vắng thành phố thị; những con đường lạnh lẽo hoang vu trở lên rực rỡ bởi ánh đèn, dập dìu sự sống; những hoang mạc cằn khô thành khu nghỉ dưỡng sầm uất rợp bóng cây xanh, tấp nập người mua kẻ bán.

Đất đã tạo nên một cuộc cách mạng về cầu đường, đô thị. Đất tạo ra hàng trăm tỷ phú trên khắp toàn cầu. Đất ngạo nghễ dẫn dắt thị trường và cách ngành phụ trợ, làm cho tăng trưởng kinh tế khắp nơi dựa trên vai trò của nhà đất. Cũng vì vậy, đất vô tình trở thành đối tượng cho các thủ đoạn, lưu manh, kiện tụng.

Trái đất dẫu to nhưng cũng chỉ là một người chơi của tạo hóa. Những người chơi cùng với trái đất là tỉ tỉ tinh cầu đang vần xoay, tác động lẫn nhau, dưới sự chỉ huy và giám sát của đấng sáng thế, người tổ chức cuộc chơi vĩ đại này. Chính vì vậy, thịnh suy của đất phụ thuộc nhiều vào các người chơi còn lại, phụ thuộc vào quỹ đạo của các tinh cầu. Đất vốn bao dung, tình nghĩa. Mọi sự hủy diệt đều trở về với đất. Đất sẽ chở che…

Huyền không phi tinh vận 9 chỉ ra rằng, giai đoạn 2024 – 2043 là thời kỳ nắm quyền của sao Hữu Bật (Cửu Tử), sao này là Hỏa tinh, bản tính cương quyết, chính trực, mạnh mẽ. Vì vậy, Cửu Tử nên được đắc hướng đắc vị thì nhanh chóng hoạnh phát, nhân đinh tài lộc đều có đủ. Nếu chỗ nó tới không đúng cung, đúng cách thì do tính chất nóng nảy của Hỏa, sẽ gây ra đại họa vô chừng. Hữu Bật vốn là trợ tinh của chòm Bắc Đẩu, nên còn có ý nghĩa là Quý Nhân, chủ quản về lạc quan, thăng tiến, thi cử, danh vọng.

Trên trời, Cửu Tử được phản ánh vào mặt trời, sét chớp, tia lửa, mây hồng; là khí nóng của mùa hạ, là khí Hỏa của hướng Nam.

Dưới đất, Cửu Tử hiện thân vào đèn nến, bếp lửa, binh khí hay những thứ nhọn sắc.

Con người, Cửu Tử ứng với nho gia, quan lại, trung nữ trong nhà; là bộ phận tim, mắt; là các ngành nghề giải trí, năng lượng, hóa chất, công nghệ thông tin.

Đây là sao giàu lòng tương trợ nhưng nóng tính, thành ra hung nửa cát. Tuy nhiên, vận trình đã tới, sao này đang tiến vào đắc lệnh nên sẽ mang lại may mắn. Sao Cửu Tử chủ về quý nhân, nghiệp quan, thi cử, vui vẻ, tình yêu. Những ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực này sẽ trăm hoa đua nở trong hơn hơn vài thập niên tới. Các ngành nghề thuộc ngũ hành Hỏa sẽ thịnh vượng, đó là: công nghệ thông tin, điện, thuốc lá, gas, xăng dầu, viễn thông, nhà hàng, đầu bếp sản xuất động cơ, giải trí… Cổ phiếu của những lĩnh vực này sẽ có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ. Hiểu biết về huyền không phi tinh vận 9 cũng có lợi cho việc đầu tư, định hướng kinh doanh, nghề nghiệp là như thế.

Giá xăng dầu dự báo sẽ tăng cao, kéo theo nhiều dịch vụ như vận tải sẽ trở nên đắt đỏ, các hãng vận chuyển, kho bãi và công nghệ thông tin sẽ liên kết lại để giảm chi phí. Các doanh nghiệp lớn trên thế giới đã rất nhanh nhạy chuyển hướng chiến lược sang những ngành nghề đắc vận như sản xuất động cơ oto, tên lửa, nhiệt điện, phong điện, con chip, điện thoại, tivi, trí tuệ nhân tạo…

Sao Cửu tử Lĩnh đáo vận sẽ thúc đẩy tình cảm và sắc dục. Lĩnh vực giải trí, mại dâm và các cuộc thi sắc đẹp sẽ được thừa nhận, lên ngôi và bùng nổ dữ dội. Các dịch vụ ăn theo như thẩm mỹ, đào tạo người mẫu, đồ chơi người lớn…sẽ có cơ hội phát triển rầm rộ công khai. Các đặc khu kinh tế với nhiều ngành công nghiệp giải trí như casino, phố đèn đỏ, sexy dance…chắc chắn sẽ mang lại nguồn lợi lớn.

Sao Cửu tử cũng đại diện cho danh quan, học nghiệp. Những cơ sở đào tạo nửa vời, chạy theo thị trường sẽ đóng cửa hàng loạt, thay vào đó là những trung tâm đào tạo chất lượng cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp sẽ luôn luôn kín chỗ. Xã hội sẽ quay lại thời kỳ trọng bằng nhưng là bằng cấp thật, chất lượng cao. Những người giỏi thực sự sẽ không còn lo ngại chuyện đấu đá quan hệ, con cha cháu ông hay buôn quan bán chức. Nền kinh tế trí thức trong thời đại mới thực sự công tâm trong việc chọn người tài làm quản lý. Vì thế, các viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), xe tự hành, in 3D…liên tiếp được mở ra là tín hiệu đáng mừng.

Huyền không phi tinh vận 9 có sao Cửu Tử đắc vị phương Nam, mang lại cát khí cho khu vực đó. Bởi vậy, đối với nước ta, trong hai mươi năm tới, Nam Bộ sẽ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, ổn định về chính trị – xã hội. Miền Bắc sẽ vất vả hơn rất nhiều với thiên tai, dịch bệnh và những bất ổn tiềm tàng. Các nước phía Nam và Đông Nam châu Á sẽ có sự phát triển tốt về kinh tế như: Ấn Độ, Thái Lan, Sigapore…Các nước phía Bắc sẽ gặp bất lợi về chính trính – xã hội như  Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…Những năm cuối vận 9, sắp hết nhiệm kỳ, tính bán hung bán cát của sao Cửu Tử sẽ bộc lộ, những phiền phức cho nhân loại có thể xẩy ra nhưng tai họa, chiến tranh, dịch bệnh và khủng hoảng…”

Trên đây là một phần trong mục Kiến thức căn bản của bộ sách HUYỀN KHÔNG PHI TINH – VẬN 9 ĐỒ GIẢI của tôi đã được Cục Xuất Bản cấp phép và Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành đầu xuân Giáp Thìn. Bộ sách gồm có 02 quyển:

– Quyển thượng trình bày kiến thức cơ bản và phân tích 36 hướng nhà.

– Quyển hạ trình bày 36 hướng nhà còn lại và hướng dẫn kê bếp, bàn thờ, giường ngủ để đạt thịnh vượng trong 20 năm tới.

Với văn phong dễ hiểu, bộ sách rất có thể là cuốn cẩm nang quan trọng cho mỗi gia đình, giúp gia chủ có thể tìm cát tránh hung, tiêu họa nạp phúc, mang lại sự tốt đẹp trong thời gian tới. Không những thế, đây là bộ sách ai cũng có thể đọc, ai cũng có thể hiểu và bước đầu áp dụng kiến thức huyền không phi tinh vận 9 như một sự chủ động nắm giữ và cải tạo vận khí gia đình. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng là một trong những thầy dạy phong thủy tốt nhất Việt Nam, được biết đến như một Giảng sư đặc biệt, có khả năng biến những thuật ngữ phức tạp của cổ thư thành những khái niệm đơn giản trong đời sống. Chính vì vậy, chương trình “Phổ cập phong thủy vì cộng đồng” do Thầy khởi xướng đã được đón nhận rộng rãi thông qua các bài giảng online, các buổi tọa đàm trực tiếp và trên internet. Thầy là người tiên phong và có nhiều khóa học online nhất Việt Nam trên các nền tảng đào tạo trực tuyến về phong thủy. Vì vậy hàng vạn người học phong thủy, dịch lý, bát tự được thầy hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, ai chưa biết gì cũng có thể học được, đã trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị ý nghĩa.

Đăng ký kênh Youtube Phong Thủy Nguyễn Hoàng Để theo dõi các video mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *